بستن
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو

لودسل خمشی و برشی 2 تن

تولید کننده: لودسلZEMIC
تماس برای قیمت
ZEMIC , جنس : Stainless Steel ، ارتفاع بسیار کوتاه
banner

لودسل های خمشی برشی: این لودسـل ها برای ظرفیت های 20 کیلوگـــرم الی 100 تن طراحــی شده اند و منـــاسب

توزیــــن تانــــک ها - سیلــــوها و باســـکول های بــــزرگ و همچنیــــن ماشیــــن آلات کارخـــانجات مختــــلف می بـاشنـــد .

این لودسل ها مجهــز به یک محافــــظ مکانیــــکی Strain guage می باشند . کلاس رطوبتــــی IP/67 وC3OIML کارکـــرد

این لودسل را برای محیط های مختلف تضمین می کند .

لودسل چیست:

لودسل ( Load cell) یك نوع حســگر (Sensor) الكترونیكی به منظور اندازه‌گیـری وزن و نیرو  است كه در انواع كششی، خمشـی، فشاری

و پیچشــی ساختــه شده است. در لودســل ها تغییر طول با استفــاده از قانون هوک به تغییر نیرو و تنش تبدیل میگردد.این سنســورهای

حساس شامل یک هسته فلزی با جنس آلیاژ خاص و تعدادی مقاومــت کششی کرنش سنج (Strain gauge) و نوعی چســب می باشند

كه این Strain gaugeها را به هستــه می چسبــاند. بر اثر اعمال نیرو کرنــش سنج ها (Strain gauge)  تغییر شکل می دهند. اما پس از

برداشتن نیرو به حالت اولیـه خود برمی گردنــد . این میزان برگشـــت پذیری، مشخص کننده ی دقت و کیفیت لودســـل است. زیرا  یکی از

مشخصـــات مهم یک لودســل دقت آن می باشـــد که این دقـــت در واقع کلاس لودســـل را مشخـــص می کند.  شایــــان ذکر اســـت که

کرنش سنج های موجود بر روی لودســل ها یک پل وتســـتون را تشکیل  می دهند که تغییر در این نوع کرنش سنج ها موجب تغییر ولتـــاژ

در پل وتستون میشـــــود. لودســــل ها از نظر قابلیــت اندازه گیـــری به دو بخش کلی تقسیــــم میگــــردند: تک محــــوره و چند محــــوره.

پارامترهای مهمی در شناسایی و مقایسه قابلیت های یک لودسل با سایر لودسل ها وجود دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- خزش

- خطای در خروجـــی

- خطای تکرار پــذیری

- خطــــــای صــفـــــر

- خطــــــای مـرکـــب

- خروجـــی اسـمــی

- حد ایمن بار الکتریکـی

- حداکثـــر بار ایمــن (مکانیکی )

- محــدوده دمای تصحـــیح شده

- گستــره درجه حـــــرارت کاری

- گستــــره درجه حـــرارت انبــار

- گستـره ولتاژ ورودی تحـــــریک

- حداقل مقدار قابل اندازه گیـری

- مقــــاومــــت اهــــــمی ورودی

- مقــــاومــــت اهمــــی خروجی

- تاثیرات درجه حرارت بروی حساسیت لودسل( در حالت بدون بار )

درجه حفاظت لودسل

درجه حفاظت(IP(Ingress Protectionدرجه بندى است که توسط نظام بین المللى حفاظت تعـریف شده است، میزان آب بندی وســایل

الــــکتــــرونیــــکی را تعـــییــــن میکنــــد.

IP66 :مقاوم در مقابل ریزش پر فشار آب

IP67 : مغروق در آب

IP68 :مـــغــــروق در آب تحـــــت فشــــار

کلاس دقت لودسل

کــلاس دقـــــت لودســــل گاهـــــا با C3 ، C4 ، C5 ، C6 نشــــان داده می شــــود

تعــــــداد تقسیــــمــــات و درجــــاتC3 را می تـــــوانیـــــم 14000 قـسمــت ، C5 ،C6 ، C4 را 20000 قــسـمت نشــــــان دهیــــــم.

حداقل مقدار بار قابل اندازه گیر ی توسط هر لودسل در واقع نشانگر دقت لودســـل می باشد .اگرE ظرفیت لودسل وY تعداد تـقسیـمات

لودسل باشد ، Vحداقل مقدار بار قابل اندازه گیری را نشان می دهد به طوریکه:

V = E / Y

مثــــال: دقت لودســــــل با ظرفیــــت 30 تن و کـــلاس C3 را محاسبـــــه کنیــد:

V = 30000 / 14000 = 2.1

دقت این لودســل یا حداقل مقدار بار قابل اندازه گیــــری 1/2 کیلوگرم می باشــد

با محاسبه دقت برای کلاس های مختلف همین لودسل می توان دریافـــت که لودسل با کلاسC6دارای بیشترین دقت و لودسـل با کلاس

C3دارای کمترین دقت می باشد.

برای تست نفوذپذیری لودسل ها، لودسل را از گاز هلیم پر کرده و در دستگاه هلیم دتکتور قرار می دهند به مجرد خروج هلیم آشـکار ساز

آن را نشان می دهد. اگر لودسل درست ساخته شده باشد گاز هلیم از آن خارج نمی شود. واضح است که اگر گاز هلیم از آن خارج نشود

آب نیز نمی تواند وارد آن شــود و لودســل در برابـــر نفـــود آب مقــاوم می شـود.

معـــــــرفی لودســـل و ســـــاختمــــان آن

هر وسیله برقی، از قطعات مختلفی تشکیل می شود که مجموعه این قطعات، عملکرد نهــایی سیستم را تعیین می کند. لودسـل نوعی

سنسور است که نیرو و وزن را اندازه گیـــری می کند. در نتیجه در کارخانه جـــات و تاسیســـات برقی برای اندازه گیـــری کشش کابل ها،

اندازه گیــــری نیـــرو در خطـــــوط تولیـــــد مـــورد اسـتفـــاده قــــرار می گیــــرد. این قطعــــه از چند قسمـــت تشکیـــل شــــده اســــت:

1- هستــــه فلز آلیـــاژ شده

2- قطعات مقاومت کششی

3- چسب که مقاومت کششی را به هسته وصل می کند.

اساس کار هر لودسل، بر مبنای میزان کشش قطعات مقاومت کششی است. زمانی که فشــار یا نیرو به این قطعات وارد می شود، این

قطعه ها تغییر شکل داده و وقتی نیرو حذف می شــود، به حالت اولیه خود باز می گردند. آنچه که تعییــــن کننده کیفیت لودســل است،

تواناییقطعات مقاومت کششی در برگشت به حالت اولیه پس از برداشتن نیرو است. این مسئله در واقع دقت لودسل را تعیین می کند.

انواع لودسل براساس شکل و کاربرد آن

براساس نوع تاسیسات برقی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند، باید از لودسل مخصوص استفاده نمود تا بتوان بهترین عملکرد را

نهایتا از سیستم مربوطه شاهد باشیم. در نتیجه لازم است با انواع لودسل آشنا شویم.

لـــودســــل تــــک پـــــایــــه

همانگونه که از نام این لودســل ها مشخص است، تنـــها یک پایه داشـــته و بیشترین کاربرد آن ها در ترازوهای فروشــــگاه ها، ترازوهای

مخصوصوزن کردن ماشین آلات بسته بندی و پرکن و همچنین توزین نقاله است.

لودســــل های خمشــــی
این قبیل لودســــل ها به صـــورت چندتایی مورد استفـــاده قرار گرفته و در باســــکول های کفه ای و سیستم های توزین به کار می رود.

لودسل خمشی دو طرفی

در توزین مخـــــازن، توزین سیلــــو و توزین باسکول از این لودسل ها استـــفاده می کنند.

لودســـل های کششــــی

در تجهیـــــزات و وسایــــلی که اســـاس کار آن هــــا بر کشش اســـت از لودســــل های کششی استفــــاده می کننــد که چنـــد مورد

از پرکـــــاربردتـــــرینوسایــــلشامـــــل جرثقیــــل، باسکـــول های آویـــــز و… اســـــت.

لودســــل های فشـــــاری

لودسل های فشاری به سه دسته تقسیم می شوند:

لودسل فشاری بشکـــه ای

در وسایل و تجهیزاتی که با وزن زیاد سر و کار دارند همانند باسکول، مخزن های بزرگ و… باید از لودسل فشاری بشکه ای استفاده شود.

لودسل فشاری مینیـــاتوری

در مواردی همانند ترازوها که وزن کمتری را تحمل می کنند از این لودسل ها استفاده می شود.

لودسل فشاری تک منطقه ای

از این لودس ها به صورت تکی استفاده می شود.

لودســــــل های S شکــــل

پرکاربردترین نوع لودسل ها، لودسل های S شکل هستند که در سیستم هایی که هم کششی و هم فشاری هستـند از آن ها استفاده

می شود.

لودســــل بـــــاســکــــولـی

در باسکـــول ها، مخــزن های بزرگ و سیــــلوها لودســـل های باسکولی بسیار پرکاربــــرد هستند.

سازندگـــان لودسل:

امروزه به دلیل موارد اسفاده متعدد در صنایع اتوماسیـون، تولید کنندگان لودسل در جهان رو به افزایش است،. این شـــرکت با سازندگــان

مشهـوری مـاننــد    Zemic    ,    Celltec   ,    HBM    ,   Revere   و . . . فعـالیــــت دارد.

نصب لودسل و اتصال به نمایشگرچگونه است؟

طرز کار و طریقه نصــب لودسل بر اساس نقشـه سیم بندی انجام می شــود که نصـــاب باسکول جاده ای باید روش تشخیــص سیمهای

لــــودســـــل هـــا را بدانــــد تــــا نصــــب بــــا دقــــــت و خــــالی از اشـــکــــال را داشــــته باشــــد.

لــــودســــل دیجیتال دارای شکل ظاهــــری متفاوت و همچنیـــن ظرفیـــت های گونــــاگونی هستند.

و می توانــــنــــد بر مبنــــای ایـــن ویــــژگی ها کارایـــــی های متفــــاوتی نیــــز داشـــــته باشــــند.

ظرفیت لودسل

لودسل ترازو و باسکول با ظرفیت های مختلف تولید می شوند:

 • لودسل با ظرفیت 30 تن
 • لودسل با ظرفیت 10 تن
 • لودسل با ظرفیــت 5 تن
 • لودسل با ظرفیــت 2 تن
 • لودسل با ظرفیت های یک تن، 500kg، …

لودســل تک پایــه يا تك نقطــه ای" Single Point "

لودســـل تک پایــه یا تك نقطـــه ای يا ( single point ) لودســــلی است كه مـعمـولا" به يك صفـحه يا پلتفرم مربع يا مستطيــــل شكل

متصــــل می شـود . يك سمت لودســـل تک پایه بر روی محل صلبـــی وصل شده و بر سمت ديگر آن وزن و يا نيرو جهت اندازه گيــــری

اعمال می شود .

در طــــراحی لـودســــل تـک پـایه يا تـك نـقطــه ای مـقدار سايز پـلتـــــفرمی كه می توانـد وزن را بـدون خطا اندازه گيريی نمايد لحــــاظ

می گردد .

لودســـل تک پایه یا تـك نقـطه ای از جنــس آلومينيــــوم جهت مصارف عمومـــی نظير ترازوهــــای ديجيتالی و لودسل از جنس استيـــل

ضدزنگ جهت مصارف صنعتی و تورين صنعتی استــفاده می شود .

رنج وزنی لودسل های تك نقطه ای از 100 گرم تا 2 تن می باشد .

کـــاربــردهـــای لودســــل های تـک پــــایـــه:

 • تــــرازوی تـــک پـــایــــه
 • تـــــرازوی پزشـــکـــــی
 • ترازوی چاپ برچــــسب
 • تــــرازوی پـــســــتــــی
 • ترازوی قطـــعه شــــمار
 • تـــــرازوی صنــــعتـــــی
 • تــــــرازوی دقــــــیـــــق
 • تـــرازوی خرده فروشـی
 • تـرازوی فروشـــگاهـــی
 • ترازوی بار فرودگـاهـــی
 • توزین نقاله ای تک پایـه
 • توزیـــن نــــوار نقـــالـــه
 • کنتــــرل کـــننــــده وزن
 • تــوزیـــن غلــطـــــکـــی
 • ترازوی صنعتی برای محیط های خطرناک
 • تــــوزین ماشیــــن بسته بنــــدی و پرکن

لودسل خمشی

لودسلهای خمشی با نام لاتین shear beamکاربردها و انـــواع گوناگونی دارند. این مدل لودسل ها غـــالبا در باسکول های کفـــه ای،

سیستم های توزین و لاشه کش ها مورد استفاده قرار می گیرند.

نوع دیگر از لودسلهای خمشی، نمونه های دو طرفه اســـت. دستگاه های خمشـــی دو طرفه معمـــولا در سیستم های توزین سیلو،

مخــــــازن و باســـــکول مــورد استــــفــــاده قـــــرار مـی گیـــــرد.

لودســــل خمشــــی معمـــــولا به صورت چندتایی مورد استفــــاده قرار می گیرد. این موضـــوع به این علت اســـت که این دستـــگاه

نبــــــــایــــد تحــــت فشـــارهــــای جــــانبــــی قــــــرار بگـــــیرد .

ساختار لودسل خمشی به این شکــل اســــت که از یه طـــــرف و به کمک پیـــــچ و مهره، به بدنه اصلی دستگاه متصــــل می شود.

انواع این دستگاه به کمک ابزاری به عنوان کرنش سنج، می توانند کرنش طولی و عرضی و تنش برشی را محاسبه کنند. کرنش سنج

روی بدنــــه لودســــل و در زاویــــه 45 درجــه نصــــب مـی شـــود.

لودسل خمشی اغلب یک تکه فولاد محکم در نظر گرفته می‌شود که در آن مقیاس‌ها و پلت فرم‌ها را می توان پشتیبانی کرد. لودسـل

خمشی برای پالت، پلت فرم و مقیاس‌های کوچک مناسب هستند.

عملکرد آن عمدتا به توانایی انحراف آن تحت شرایط بسیار تکرار شونده بستگی دارد زمـــانی که بار اعمال می‌شود یا حذف می‌شــود.

برای نصب لودسل خمشــــی شما باید مطمئن شویــــد که ابزار مناسب و لوازم جانبــی را انتخــــاب کرده‌اید.

طرز کار لودسل خمشی

در طـــــول یک اندازه‌گیــــری، وزن روی عنصــــر فنــــر فلــــزی لودســــل اعمــــال می‌شود و باعث تغییر شکل الاستیــــک می‌شـــود.

این کشش (مثبت یا منفی) به یک سیگنال الکتریکی با یک درجه کشش ( SG ) تبدیــل می‌شود که در عنصر فنری نصب شـده ‌است.

ساده‌ترین نوع لودسل ، یک لودسل خمشی با درجه کشش اســــت. اغلب ، اجزای اصلی (اجباری) ، یعنی عنصــر فنر و فشارسنج ،

با عنــــاصــــر اضافی (عناصر آب بنــــدی و غیره ) که از عنــــاصــــر فشـــــارسنــــج محافــــظت می کنــــد ، تکمیــــــل می شـــــوند.

لودسل خمشی و برشیBending & Shear Beam Load Cell

لودسلهای خمشی برشی را میتوان با جنس ها و درکلاس دقت و حفاظت گوناگون یافت که با توجه به امکان استفاده در پلت فرمهای

و اوزان مختلف جزء لودسلهای پرمصرف میباشند . لودسلهای برشی برای استفاده در ترازوها و باسکولها و طراحـی های چنـد لودسل

برای رفع نیازهای خطوط تولید برای کشیدن مورد استفاده قرار میگیرد. لودسـل خمشی با امکـان نصب از یک و یا دو طرف با دقت قابل

قبــــول بهتـــــریـــــن گزینـــــه برای قیـــــف یا هــــوپر ، ترازوهـــــای صنعتی ، کشیـــدن وزن در پروســـه های صنعتــــی ب دقـت بالا

، کاربـــردی مــــاننـــــد مخـــــزن یاvassels کـــــاتالیــــــزور، پروســــــه بچینـــــگ ، باســــکول کامیــــون و نــــوار نقـــــاله می باشـد.

لودسل ها با استفاده از تکنولوژی استرین گیجی مبتنـــی بر اندازه گیری فشردگی ، کشش ، خمش و نیروی برش امکـان اندازه گیری

در شرایط دشوار را فراهم نموده اند.

لود سل های خمشی و برشـی

لودسل های خمشی یا shear beam معمولا در باسکول های کفه ای، باسکولت ها و سیستم های توزین و لاشه کش ها استفـاده

می شود. این مدللودسل ها بایدبصورت چند تایی استفاده شوند.

ویژگی های لود سل های خمشی:


جنـــــس: نیکــــل بـا روکــــش فـــولاد

کاربـــرد هـــا:

 • لیفتراک
 • آسانـسور
 • تــــرازوی چنــــد پایــــــه
 • تـــــــرازوی کــــــفــــــی
 • تـــــرازوی فرودگـــاهـــی
 • ترازوی مخصوص حیوانات
 • توزیــن سیلـــــو و مخازن
 • تـــــوزیـــــن سقـــــفــی
 • تجــهیـــــرات پزشـــــکی
 • جرثــقیــــــل سقــــــفی
 • تـــــوزیــــــن پــــــالــــت
 • تـــــوزین پالـــت با جــک
 • پالــــــت یـــــو شکــــــل
 • پـــــالـــــت بـــــا جـــــک
 • توزین وسیله ی متحـرک
 • توزیع بچینـگ و میکســر
 • صنــــــایـــع غــــذایــــی
 • کــــــارخــــانه ی بتـــــن
 • صــــنــایـــع داروســـازی
 • کارخـانـــه ی آسفـالـــت
 • تـــــرازوی صنعــتــــی برای محیـــــط های پرخطــــر
 • ترازوی کفی متحرک ترازوی پزشکی ترازوی صنعتی

لودســــل هایSشکـــل

شکل ظاهری این لودسل شبیهS می باشد.مکانیسم عملکرد این لودسل نیز بر اساس تغییرات طول می باشد. یک طرف این لودسل

از بالا به نقطه ای ثابت وصل می شود و از طــرف پایین نیرو به ان وارد می شود. از این نوع لودسل اغلب در سیستم های توزین آویــز

استفاده می شود . یکی از پرکاربرد ترین لودسلها هستند و در سیستمهایی استفاده می گردند که هم ماهیـت کششی دارند و هم

فشاری.

ویــــژگــی های لــــود ســـل هــــای s شکــل:

ظرفیت:50و 100 و 250 و 500 کیلوگرم...1 تا 10 تــن

جـــنس: استیـــــل با روکش نیکل

کــــاربرد هـــــای لـــود سـل هــــای s شکـــل:

 • رباتیک
 • تـــــوزیـــن آویـــــز
 • تـــــرازوی آویــــــز
 • توزیــن سقـــــفی
 • جرثقیـل سقفـــی
 • تجهیزات پزشــکی
 • باسـکول جرثقیـــل
 • صنــــایع غذایــــی
 • کارخــــانه ی بتــن
 • صنایـــع داروسازی
 • کارخانه آسفـــالت
 • دستــــگاه تســت
 • تجهیزات پزشــکی
 • صنــــایع هوایــــی
 • صنایع خودروسازی
 • باســکــــول جرثقیـــل بدون سیــــم
 • باسکول جرثقیل در درجه حرارت بالا
 • اندازه گیری نیروی کشش یا فشــار

لودســـل‌های S شکــــل (S-type load cell)

شکل ظاهری این لودسل شبیــه به حرف انگلیسی S اسـت. مکانیســم عملکرد این لودسل نیز بر اساس تغییــــــرات طول اسـت.

یک طرف این لودســل از بالا به نقطه‌ای ثابت وصــل می‌شود و از طرف پایین نیرو به آن وارد می‌شود. از این نوع لودسل اغــــلب در

سیستم‌های توزین آویز استفاده می‌شود. یکی از پرکاربرد ترین لودسل‌ها هستند و در سیستم‌هایی اسـتفاده می‌شــونــد که هم

ماهیــت کششی دارند و هم فشــــــاری.

مـوارد استـــــفــــاده لــــودســـل s-Type:

لــــــودســـــــل تــــــوزیــــن ســـــقــــفی

لــــــودســـــــل تـــــوزیـــــــــــن آویـــــــــز

لــــــودســـــــل تــــــوزیـــن میـــکســـــــر

لودسل اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

لودسل‌های فشاری (Compression Load Cell)

این نوع لودسل‌ها شامل زیر مجموعه‌های زیر می‌شود:

–لودسل فشاری بشکه‌ای (Canister)؛کاربرد آنها در سیستـم بچینگ، باسکول‌های جاده‌ای، قطار کش‌ها، توزین مخازن و کلا

سیســــتــــم‌هــــای تــــوزیـــن ســـــنگیــــن اســـــت.

–لودسل فشاری مینیاتوری (Low Profile)؛در جاهایی که محدودیت فضا دارد و نیز برای کاربردهای ظریف و استفاده می‌شود.

لودسل یک شاخص فیزیکــال یا یک مبدل اســـت که می‌تواند فشار (از جنس نیرو) را به سیگنال الکتریکی تبدیل کند. به این معنــا

که سه روش اصــــلی وجـــود دارد که یک لودســـل از طــــریق آن‌ها فشــــار وارده را به اطلاعـــاتی قابـــل خوانـــش تبـــدیل کند.

لودســــل‌‌های هیــــدرولیـــک(Hydraulic)

این نوع لودسل‌ها از همان آرایش متداول پیستون و سیلندر استفـــاده می‌کنند تا هرگونه تغـــییری در میزان فشار وارده را از طریق

حرکات پیستــــون دنبال کنند. هم‌چنیـــن این فشارسنج‌ها مجهز به سنســـور بوردون تیوب (لوله بوردونی) هستند که با دارا بودن

خاصیت فنری یا دیافراگمی، تغییرات فشــار اندازه‌گیری می‌کند.

لودســــل‌‌هــای پنومـــــاتیک(Pneumatic)

مکانیسم اندازه‌گیری فشار در این نوع از لودسل‌ها به این ترتیب است که فشارهوای وارده شده از یک سمت لودسل به صفحه‌ی

دیافراگم آن، نازلی که در سمت دیگر فشارسنج قرار دارد را حرکت می‌دهد و این نازل دارای عقربه‌ای است که متناسـب با میـزان

جابه‌جا شــــدن نــــازل، فشـــار هــــوا را اندازه‌گیــــری می‌کند.

لودسـل‌‌های استـــرین گیج(Strain Gauge)

و به عنوان آخرین نوع (البته انواع دیگری از لودسل‌ها نیز وجود دارند که شیوه عملکرد آن‌ها متفاوت با این سه دسته‌ای اســت که

ما نام بردیم اما کمتر متداول هستند) لودسل‌های استرین گیج هستــند که عملکـــرد آن‌ها در اندازه‌گیری فشـار مبتنی بر روشـی

مکانیکی است.به این ترتیب که فشار را از طریق میزان تغییر شکل زبانه‌هایی که بر روی لودسل تعبیه شده‌اند،اندازه‌گیری می‌کند.

ایــــن زبـــانــــه‌هــــا را اصطــــلاحــــا استــــــرین گیــــج یـــــا فـــشــــارسنـــج می‌نــــامنــــد.

در لودسل‌های استرین‌گیج از نوع میله‌ای، لودسل فرم Z شکل دارد و گشتــاور ناشی از فشار ابتدا به میله وارد شده و توســط‌ آن

به استرین گیج‌ها منتقل می‌شـــود تا آن‌ها با توجه به میــــزان خمــــش زبانه‌ها، فشار وارد آمده را اندازه‌گیری کنند. دو زبانه‌ میزان

فشردگی را می‌سنجند و دو زبانه دیگر میزان کشش را. از طرفی این 4 زبانه با هم تشکیل یک پل وتستون میدهند و به این ترتیب

می‌توان به راحتی میزان تغییرات مقاومت موجود را اندازه‌گیری کرد. حتی کوچک‌ترین تغییرات را.

♦نحـــــوه استــــفــــــــاده از لودســــل

همانطور که گفته شد لودسل مبدلی است که نیرو را به صورت بار دریافت کرده و آن را به سیگنـال‌های الکتریکی تبدیـــل می‌کند.

دستگاه‌هایی مانند نشــــاندهنده های دیجیتــــالی وزن، کامپیــــوترهای صنعتی و سایر وسایــــل اندازه‌گیری برای نمایش وزن، از

سیگنال‌های الکتریکی لودسل استفاده می‌کنند. وزن نمایش داده شده توسط همین دستگاه‌ها به شکل های گوناگون مانند چاپ،

ذخیــــره اطـــلاعــــات و … پردازش می‌شـــود.

کابل لودسل از دو سیم مثبت و منفی تغذیه ورودی (Input Excitation)، دو سیم مثبت و منفی سیگنال خروجی (Output Signal)

و یک سیم اتصال به زمین(Shield) تشکیل شده است که در کل شامل ۵ رشته سیـــم مجزا می‌باشد. گاهی به منظـــور کاهش

خطا در کابل لودسل‌ها از ۷ رشته سیم استفاده می‌شود که شامل ۵ سیم نامبرده و دو سیم دیگر برای تشخیص درستی ارتبـاط

(Sense) است. نوع و رنگ بندی سیم‌های کابل لودسل و نشان دهنده در مشخصات فنی آنها قید شده است. بنابراین به سادگی

می‌توان دو سیم هم نوع را به هم متصل کرد .

پس از اتصال لازم است مطـــــابق با دستورالعمــــل کالیبراسیــــون دستگاه نشـــان‌دهنده، لودسل با نشان‌دهنده کالیبــــره شود.

برای اینـــکه بتوانیــــم از لودسل استفـــاده کنیم باید اطلاعاتی در مورد نصــــب و خواندن دیتای خروجی لودسل‌ها داشته باشیم؛

ابتدا باید تحقیق کنیم که نسبت به نیاز ما و محل نصب آن بهتر است از چه نوع لودسلی استفاده شود و مدل آن را انتخاب نماییم.

همچنین  اگر فقط قصد نمایش وزن را داریم باید از نمایشگرهای لودسـل استفاده کنیم ولی اگر قصد اتصـــال لودسل به سیستــم

کنتــــرلی خودمـــان همـــانند plc را داریم باید به این نکته توجه کنیم که امروزه تقریبا اکثر کمپـــانی‌های سازندهplc دارای کارتها و

ماژول‌هــــای لودســــل هستنــد و با تهیــــه و نصــــب کارت لودســــل می‌توانیــــم عمل کنتــــرلی خودمــــان را انجــــام دهیـــم.

Description

لودسل های خمشی برشی: این لودسـل ها برای ظرفیت های 20 کیلوگـــرم الی 100 تن طراحــی شده اند و منـــاسب

توزیــــن تانــــک ها - سیلــــوها و باســـکول های بــــزرگ و همچنیــــن ماشیــــن آلات کارخـــانجات مختــــلف می بـاشنـــد .

این لودسل ها مجهــز به یک محافــــظ مکانیــــکی Strain guage می باشند . کلاس رطوبتــــی IP/67 وC3OIML کارکـــرد

این لودسل را برای محیط های مختلف تضمین می کند .

لودسل چیست:

لودسل ( Load cell) یك نوع حســگر (Sensor) الكترونیكی به منظور اندازه‌گیـری وزن و نیرو  است كه در انواع كششی، خمشـی، فشاری

و پیچشــی ساختــه شده است. در لودســل ها تغییر طول با استفــاده از قانون هوک به تغییر نیرو و تنش تبدیل میگردد.این سنســورهای

حساس شامل یک هسته فلزی با جنس آلیاژ خاص و تعدادی مقاومــت کششی کرنش سنج (Strain gauge) و نوعی چســب می باشند

كه این Strain gaugeها را به هستــه می چسبــاند. بر اثر اعمال نیرو کرنــش سنج ها (Strain gauge)  تغییر شکل می دهند. اما پس از

برداشتن نیرو به حالت اولیـه خود برمی گردنــد . این میزان برگشـــت پذیری، مشخص کننده ی دقت و کیفیت لودســـل است. زیرا  یکی از

مشخصـــات مهم یک لودســل دقت آن می باشـــد که این دقـــت در واقع کلاس لودســـل را مشخـــص می کند.  شایــــان ذکر اســـت که

کرنش سنج های موجود بر روی لودســل ها یک پل وتســـتون را تشکیل  می دهند که تغییر در این نوع کرنش سنج ها موجب تغییر ولتـــاژ

در پل وتستون میشـــــود. لودســــل ها از نظر قابلیــت اندازه گیـــری به دو بخش کلی تقسیــــم میگــــردند: تک محــــوره و چند محــــوره.

پارامترهای مهمی در شناسایی و مقایسه قابلیت های یک لودسل با سایر لودسل ها وجود دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- خزش

- خطای در خروجـــی

- خطای تکرار پــذیری

- خطــــــای صــفـــــر

- خطــــــای مـرکـــب

- خروجـــی اسـمــی

- حد ایمن بار الکتریکـی

- حداکثـــر بار ایمــن (مکانیکی )

- محــدوده دمای تصحـــیح شده

- گستــره درجه حـــــرارت کاری

- گستــــره درجه حـــرارت انبــار

- گستـره ولتاژ ورودی تحـــــریک

- حداقل مقدار قابل اندازه گیـری

- مقــــاومــــت اهــــــمی ورودی

- مقــــاومــــت اهمــــی خروجی

- تاثیرات درجه حرارت بروی حساسیت لودسل( در حالت بدون بار )

درجه حفاظت لودسل

درجه حفاظت(IP(Ingress Protectionدرجه بندى است که توسط نظام بین المللى حفاظت تعـریف شده است، میزان آب بندی وســایل

الــــکتــــرونیــــکی را تعـــییــــن میکنــــد.

IP66 :مقاوم در مقابل ریزش پر فشار آب

IP67 : مغروق در آب

IP68 :مـــغــــروق در آب تحـــــت فشــــار

کلاس دقت لودسل

کــلاس دقـــــت لودســــل گاهـــــا با C3 ، C4 ، C5 ، C6 نشــــان داده می شــــود

تعــــــداد تقسیــــمــــات و درجــــاتC3 را می تـــــوانیـــــم 14000 قـسمــت ، C5 ،C6 ، C4 را 20000 قــسـمت نشــــــان دهیــــــم.

حداقل مقدار بار قابل اندازه گیر ی توسط هر لودسل در واقع نشانگر دقت لودســـل می باشد .اگرE ظرفیت لودسل وY تعداد تـقسیـمات

لودسل باشد ، Vحداقل مقدار بار قابل اندازه گیری را نشان می دهد به طوریکه:

V = E / Y

مثــــال: دقت لودســــــل با ظرفیــــت 30 تن و کـــلاس C3 را محاسبـــــه کنیــد:

V = 30000 / 14000 = 2.1

دقت این لودســل یا حداقل مقدار بار قابل اندازه گیــــری 1/2 کیلوگرم می باشــد

با محاسبه دقت برای کلاس های مختلف همین لودسل می توان دریافـــت که لودسل با کلاسC6دارای بیشترین دقت و لودسـل با کلاس

C3دارای کمترین دقت می باشد.

برای تست نفوذپذیری لودسل ها، لودسل را از گاز هلیم پر کرده و در دستگاه هلیم دتکتور قرار می دهند به مجرد خروج هلیم آشـکار ساز

آن را نشان می دهد. اگر لودسل درست ساخته شده باشد گاز هلیم از آن خارج نمی شود. واضح است که اگر گاز هلیم از آن خارج نشود

آب نیز نمی تواند وارد آن شــود و لودســل در برابـــر نفـــود آب مقــاوم می شـود.

معـــــــرفی لودســـل و ســـــاختمــــان آن

هر وسیله برقی، از قطعات مختلفی تشکیل می شود که مجموعه این قطعات، عملکرد نهــایی سیستم را تعیین می کند. لودسـل نوعی

سنسور است که نیرو و وزن را اندازه گیـــری می کند. در نتیجه در کارخانه جـــات و تاسیســـات برقی برای اندازه گیـــری کشش کابل ها،

اندازه گیــــری نیـــرو در خطـــــوط تولیـــــد مـــورد اسـتفـــاده قــــرار می گیــــرد. این قطعــــه از چند قسمـــت تشکیـــل شــــده اســــت:

1- هستــــه فلز آلیـــاژ شده

2- قطعات مقاومت کششی

3- چسب که مقاومت کششی را به هسته وصل می کند.

اساس کار هر لودسل، بر مبنای میزان کشش قطعات مقاومت کششی است. زمانی که فشــار یا نیرو به این قطعات وارد می شود، این

قطعه ها تغییر شکل داده و وقتی نیرو حذف می شــود، به حالت اولیه خود باز می گردند. آنچه که تعییــــن کننده کیفیت لودســل است،

تواناییقطعات مقاومت کششی در برگشت به حالت اولیه پس از برداشتن نیرو است. این مسئله در واقع دقت لودسل را تعیین می کند.

انواع لودسل براساس شکل و کاربرد آن

براساس نوع تاسیسات برقی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند، باید از لودسل مخصوص استفاده نمود تا بتوان بهترین عملکرد را

نهایتا از سیستم مربوطه شاهد باشیم. در نتیجه لازم است با انواع لودسل آشنا شویم.

لـــودســــل تــــک پـــــایــــه

همانگونه که از نام این لودســل ها مشخص است، تنـــها یک پایه داشـــته و بیشترین کاربرد آن ها در ترازوهای فروشــــگاه ها، ترازوهای

مخصوصوزن کردن ماشین آلات بسته بندی و پرکن و همچنین توزین نقاله است.

لودســــل های خمشــــی
این قبیل لودســــل ها به صـــورت چندتایی مورد استفـــاده قرار گرفته و در باســــکول های کفه ای و سیستم های توزین به کار می رود.

لودسل خمشی دو طرفی

در توزین مخـــــازن، توزین سیلــــو و توزین باسکول از این لودسل ها استـــفاده می کنند.

لودســـل های کششــــی

در تجهیـــــزات و وسایــــلی که اســـاس کار آن هــــا بر کشش اســـت از لودســــل های کششی استفــــاده می کننــد که چنـــد مورد

از پرکـــــاربردتـــــرینوسایــــلشامـــــل جرثقیــــل، باسکـــول های آویـــــز و… اســـــت.

لودســــل های فشـــــاری

لودسل های فشاری به سه دسته تقسیم می شوند:

لودسل فشاری بشکـــه ای

در وسایل و تجهیزاتی که با وزن زیاد سر و کار دارند همانند باسکول، مخزن های بزرگ و… باید از لودسل فشاری بشکه ای استفاده شود.

لودسل فشاری مینیـــاتوری

در مواردی همانند ترازوها که وزن کمتری را تحمل می کنند از این لودسل ها استفاده می شود.

لودسل فشاری تک منطقه ای

از این لودس ها به صورت تکی استفاده می شود.

لودســــــل های S شکــــل

پرکاربردترین نوع لودسل ها، لودسل های S شکل هستند که در سیستم هایی که هم کششی و هم فشاری هستـند از آن ها استفاده

می شود.

لودســــل بـــــاســکــــولـی

در باسکـــول ها، مخــزن های بزرگ و سیــــلوها لودســـل های باسکولی بسیار پرکاربــــرد هستند.

سازندگـــان لودسل:

امروزه به دلیل موارد اسفاده متعدد در صنایع اتوماسیـون، تولید کنندگان لودسل در جهان رو به افزایش است،. این شـــرکت با سازندگــان

مشهـوری مـاننــد    Zemic    ,    Celltec   ,    HBM    ,   Revere   و . . . فعـالیــــت دارد.

نصب لودسل و اتصال به نمایشگرچگونه است؟

طرز کار و طریقه نصــب لودسل بر اساس نقشـه سیم بندی انجام می شــود که نصـــاب باسکول جاده ای باید روش تشخیــص سیمهای

لــــودســـــل هـــا را بدانــــد تــــا نصــــب بــــا دقــــــت و خــــالی از اشـــکــــال را داشــــته باشــــد.

لــــودســــل دیجیتال دارای شکل ظاهــــری متفاوت و همچنیـــن ظرفیـــت های گونــــاگونی هستند.

و می توانــــنــــد بر مبنــــای ایـــن ویــــژگی ها کارایـــــی های متفــــاوتی نیــــز داشـــــته باشــــند.

ظرفیت لودسل

لودسل ترازو و باسکول با ظرفیت های مختلف تولید می شوند:

 • لودسل با ظرفیت 30 تن
 • لودسل با ظرفیت 10 تن
 • لودسل با ظرفیــت 5 تن
 • لودسل با ظرفیــت 2 تن
 • لودسل با ظرفیت های یک تن، 500kg، …

لودســل تک پایــه يا تك نقطــه ای" Single Point "

لودســـل تک پایــه یا تك نقطـــه ای يا ( single point ) لودســــلی است كه مـعمـولا" به يك صفـحه يا پلتفرم مربع يا مستطيــــل شكل

متصــــل می شـود . يك سمت لودســـل تک پایه بر روی محل صلبـــی وصل شده و بر سمت ديگر آن وزن و يا نيرو جهت اندازه گيــــری

اعمال می شود .

در طــــراحی لـودســــل تـک پـایه يا تـك نـقطــه ای مـقدار سايز پـلتـــــفرمی كه می توانـد وزن را بـدون خطا اندازه گيريی نمايد لحــــاظ

می گردد .

لودســـل تک پایه یا تـك نقـطه ای از جنــس آلومينيــــوم جهت مصارف عمومـــی نظير ترازوهــــای ديجيتالی و لودسل از جنس استيـــل

ضدزنگ جهت مصارف صنعتی و تورين صنعتی استــفاده می شود .

رنج وزنی لودسل های تك نقطه ای از 100 گرم تا 2 تن می باشد .

کـــاربــردهـــای لودســــل های تـک پــــایـــه:

 • تــــرازوی تـــک پـــایــــه
 • تـــــرازوی پزشـــکـــــی
 • ترازوی چاپ برچــــسب
 • تــــرازوی پـــســــتــــی
 • ترازوی قطـــعه شــــمار
 • تـــــرازوی صنــــعتـــــی
 • تــــــرازوی دقــــــیـــــق
 • تـــرازوی خرده فروشـی
 • تـرازوی فروشـــگاهـــی
 • ترازوی بار فرودگـاهـــی
 • توزین نقاله ای تک پایـه
 • توزیـــن نــــوار نقـــالـــه
 • کنتــــرل کـــننــــده وزن
 • تــوزیـــن غلــطـــــکـــی
 • ترازوی صنعتی برای محیط های خطرناک
 • تــــوزین ماشیــــن بسته بنــــدی و پرکن

لودسل خمشی

لودسلهای خمشی با نام لاتین shear beamکاربردها و انـــواع گوناگونی دارند. این مدل لودسل ها غـــالبا در باسکول های کفـــه ای،

سیستم های توزین و لاشه کش ها مورد استفاده قرار می گیرند.

نوع دیگر از لودسلهای خمشی، نمونه های دو طرفه اســـت. دستگاه های خمشـــی دو طرفه معمـــولا در سیستم های توزین سیلو،

مخــــــازن و باســـــکول مــورد استــــفــــاده قـــــرار مـی گیـــــرد.

لودســــل خمشــــی معمـــــولا به صورت چندتایی مورد استفــــاده قرار می گیرد. این موضـــوع به این علت اســـت که این دستـــگاه

نبــــــــایــــد تحــــت فشـــارهــــای جــــانبــــی قــــــرار بگـــــیرد .

ساختار لودسل خمشی به این شکــل اســــت که از یه طـــــرف و به کمک پیـــــچ و مهره، به بدنه اصلی دستگاه متصــــل می شود.

انواع این دستگاه به کمک ابزاری به عنوان کرنش سنج، می توانند کرنش طولی و عرضی و تنش برشی را محاسبه کنند. کرنش سنج

روی بدنــــه لودســــل و در زاویــــه 45 درجــه نصــــب مـی شـــود.

لودسل خمشی اغلب یک تکه فولاد محکم در نظر گرفته می‌شود که در آن مقیاس‌ها و پلت فرم‌ها را می توان پشتیبانی کرد. لودسـل

خمشی برای پالت، پلت فرم و مقیاس‌های کوچک مناسب هستند.

عملکرد آن عمدتا به توانایی انحراف آن تحت شرایط بسیار تکرار شونده بستگی دارد زمـــانی که بار اعمال می‌شود یا حذف می‌شــود.

برای نصب لودسل خمشــــی شما باید مطمئن شویــــد که ابزار مناسب و لوازم جانبــی را انتخــــاب کرده‌اید.

طرز کار لودسل خمشی

در طـــــول یک اندازه‌گیــــری، وزن روی عنصــــر فنــــر فلــــزی لودســــل اعمــــال می‌شود و باعث تغییر شکل الاستیــــک می‌شـــود.

این کشش (مثبت یا منفی) به یک سیگنال الکتریکی با یک درجه کشش ( SG ) تبدیــل می‌شود که در عنصر فنری نصب شـده ‌است.

ساده‌ترین نوع لودسل ، یک لودسل خمشی با درجه کشش اســــت. اغلب ، اجزای اصلی (اجباری) ، یعنی عنصــر فنر و فشارسنج ،

با عنــــاصــــر اضافی (عناصر آب بنــــدی و غیره ) که از عنــــاصــــر فشـــــارسنــــج محافــــظت می کنــــد ، تکمیــــــل می شـــــوند.

لودسل خمشی و برشیBending & Shear Beam Load Cell

لودسلهای خمشی برشی را میتوان با جنس ها و درکلاس دقت و حفاظت گوناگون یافت که با توجه به امکان استفاده در پلت فرمهای

و اوزان مختلف جزء لودسلهای پرمصرف میباشند . لودسلهای برشی برای استفاده در ترازوها و باسکولها و طراحـی های چنـد لودسل

برای رفع نیازهای خطوط تولید برای کشیدن مورد استفاده قرار میگیرد. لودسـل خمشی با امکـان نصب از یک و یا دو طرف با دقت قابل

قبــــول بهتـــــریـــــن گزینـــــه برای قیـــــف یا هــــوپر ، ترازوهـــــای صنعتی ، کشیـــدن وزن در پروســـه های صنعتــــی ب دقـت بالا

، کاربـــردی مــــاننـــــد مخـــــزن یاvassels کـــــاتالیــــــزور، پروســــــه بچینـــــگ ، باســــکول کامیــــون و نــــوار نقـــــاله می باشـد.

لودسل ها با استفاده از تکنولوژی استرین گیجی مبتنـــی بر اندازه گیری فشردگی ، کشش ، خمش و نیروی برش امکـان اندازه گیری

در شرایط دشوار را فراهم نموده اند.

لود سل های خمشی و برشـی

لودسل های خمشی یا shear beam معمولا در باسکول های کفه ای، باسکولت ها و سیستم های توزین و لاشه کش ها استفـاده

می شود. این مدللودسل ها بایدبصورت چند تایی استفاده شوند.

ویژگی های لود سل های خمشی:


جنـــــس: نیکــــل بـا روکــــش فـــولاد

کاربـــرد هـــا:

 • لیفتراک
 • آسانـسور
 • تــــرازوی چنــــد پایــــــه
 • تـــــــرازوی کــــــفــــــی
 • تـــــرازوی فرودگـــاهـــی
 • ترازوی مخصوص حیوانات
 • توزیــن سیلـــــو و مخازن
 • تـــــوزیـــــن سقـــــفــی
 • تجــهیـــــرات پزشـــــکی
 • جرثــقیــــــل سقــــــفی
 • تـــــوزیــــــن پــــــالــــت
 • تـــــوزین پالـــت با جــک
 • پالــــــت یـــــو شکــــــل
 • پـــــالـــــت بـــــا جـــــک
 • توزین وسیله ی متحـرک
 • توزیع بچینـگ و میکســر
 • صنــــــایـــع غــــذایــــی
 • کــــــارخــــانه ی بتـــــن
 • صــــنــایـــع داروســـازی
 • کارخـانـــه ی آسفـالـــت
 • تـــــرازوی صنعــتــــی برای محیـــــط های پرخطــــر
 • ترازوی کفی متحرک ترازوی پزشکی ترازوی صنعتی

لودســــل هایSشکـــل

شکل ظاهری این لودسل شبیهS می باشد.مکانیسم عملکرد این لودسل نیز بر اساس تغییرات طول می باشد. یک طرف این لودسل

از بالا به نقطه ای ثابت وصل می شود و از طــرف پایین نیرو به ان وارد می شود. از این نوع لودسل اغلب در سیستم های توزین آویــز

استفاده می شود . یکی از پرکاربرد ترین لودسلها هستند و در سیستمهایی استفاده می گردند که هم ماهیـت کششی دارند و هم

فشاری.

ویــــژگــی های لــــود ســـل هــــای s شکــل:

ظرفیت:50و 100 و 250 و 500 کیلوگرم...1 تا 10 تــن

جـــنس: استیـــــل با روکش نیکل

کــــاربرد هـــــای لـــود سـل هــــای s شکـــل:

 • رباتیک
 • تـــــوزیـــن آویـــــز
 • تـــــرازوی آویــــــز
 • توزیــن سقـــــفی
 • جرثقیـل سقفـــی
 • تجهیزات پزشــکی
 • باسـکول جرثقیـــل
 • صنــــایع غذایــــی
 • کارخــــانه ی بتــن
 • صنایـــع داروسازی
 • کارخانه آسفـــالت
 • دستــــگاه تســت
 • تجهیزات پزشــکی
 • صنــــایع هوایــــی
 • صنایع خودروسازی
 • باســکــــول جرثقیـــل بدون سیــــم
 • باسکول جرثقیل در درجه حرارت بالا
 • اندازه گیری نیروی کشش یا فشــار

لودســـل‌های S شکــــل (S-type load cell)

شکل ظاهری این لودسل شبیــه به حرف انگلیسی S اسـت. مکانیســم عملکرد این لودسل نیز بر اساس تغییــــــرات طول اسـت.

یک طرف این لودســل از بالا به نقطه‌ای ثابت وصــل می‌شود و از طرف پایین نیرو به آن وارد می‌شود. از این نوع لودسل اغــــلب در

سیستم‌های توزین آویز استفاده می‌شود. یکی از پرکاربرد ترین لودسل‌ها هستند و در سیستم‌هایی اسـتفاده می‌شــونــد که هم

ماهیــت کششی دارند و هم فشــــــاری.

مـوارد استـــــفــــاده لــــودســـل s-Type:

لــــــودســـــــل تــــــوزیــــن ســـــقــــفی

لــــــودســـــــل تـــــوزیـــــــــــن آویـــــــــز

لــــــودســـــــل تــــــوزیـــن میـــکســـــــر

لودسل اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

لودسل‌های فشاری (Compression Load Cell)

این نوع لودسل‌ها شامل زیر مجموعه‌های زیر می‌شود:

–لودسل فشاری بشکه‌ای (Canister)؛کاربرد آنها در سیستـم بچینگ، باسکول‌های جاده‌ای، قطار کش‌ها، توزین مخازن و کلا

سیســــتــــم‌هــــای تــــوزیـــن ســـــنگیــــن اســـــت.

–لودسل فشاری مینیاتوری (Low Profile)؛در جاهایی که محدودیت فضا دارد و نیز برای کاربردهای ظریف و استفاده می‌شود.

لودسل یک شاخص فیزیکــال یا یک مبدل اســـت که می‌تواند فشار (از جنس نیرو) را به سیگنال الکتریکی تبدیل کند. به این معنــا

که سه روش اصــــلی وجـــود دارد که یک لودســـل از طــــریق آن‌ها فشــــار وارده را به اطلاعـــاتی قابـــل خوانـــش تبـــدیل کند.

لودســــل‌‌های هیــــدرولیـــک(Hydraulic)

این نوع لودسل‌ها از همان آرایش متداول پیستون و سیلندر استفـــاده می‌کنند تا هرگونه تغـــییری در میزان فشار وارده را از طریق

حرکات پیستــــون دنبال کنند. هم‌چنیـــن این فشارسنج‌ها مجهز به سنســـور بوردون تیوب (لوله بوردونی) هستند که با دارا بودن

خاصیت فنری یا دیافراگمی، تغییرات فشــار اندازه‌گیری می‌کند.

لودســــل‌‌هــای پنومـــــاتیک(Pneumatic)

مکانیسم اندازه‌گیری فشار در این نوع از لودسل‌ها به این ترتیب است که فشارهوای وارده شده از یک سمت لودسل به صفحه‌ی

دیافراگم آن، نازلی که در سمت دیگر فشارسنج قرار دارد را حرکت می‌دهد و این نازل دارای عقربه‌ای است که متناسـب با میـزان

جابه‌جا شــــدن نــــازل، فشـــار هــــوا را اندازه‌گیــــری می‌کند.

لودسـل‌‌های استـــرین گیج(Strain Gauge)

و به عنوان آخرین نوع (البته انواع دیگری از لودسل‌ها نیز وجود دارند که شیوه عملکرد آن‌ها متفاوت با این سه دسته‌ای اســت که

ما نام بردیم اما کمتر متداول هستند) لودسل‌های استرین گیج هستــند که عملکـــرد آن‌ها در اندازه‌گیری فشـار مبتنی بر روشـی

مکانیکی است.به این ترتیب که فشار را از طریق میزان تغییر شکل زبانه‌هایی که بر روی لودسل تعبیه شده‌اند،اندازه‌گیری می‌کند.

ایــــن زبـــانــــه‌هــــا را اصطــــلاحــــا استــــــرین گیــــج یـــــا فـــشــــارسنـــج می‌نــــامنــــد.

در لودسل‌های استرین‌گیج از نوع میله‌ای، لودسل فرم Z شکل دارد و گشتــاور ناشی از فشار ابتدا به میله وارد شده و توســط‌ آن

به استرین گیج‌ها منتقل می‌شـــود تا آن‌ها با توجه به میــــزان خمــــش زبانه‌ها، فشار وارد آمده را اندازه‌گیری کنند. دو زبانه‌ میزان

فشردگی را می‌سنجند و دو زبانه دیگر میزان کشش را. از طرفی این 4 زبانه با هم تشکیل یک پل وتستون میدهند و به این ترتیب

می‌توان به راحتی میزان تغییرات مقاومت موجود را اندازه‌گیری کرد. حتی کوچک‌ترین تغییرات را.

♦نحـــــوه استــــفــــــــاده از لودســــل

همانطور که گفته شد لودسل مبدلی است که نیرو را به صورت بار دریافت کرده و آن را به سیگنـال‌های الکتریکی تبدیـــل می‌کند.

دستگاه‌هایی مانند نشــــاندهنده های دیجیتــــالی وزن، کامپیــــوترهای صنعتی و سایر وسایــــل اندازه‌گیری برای نمایش وزن، از

سیگنال‌های الکتریکی لودسل استفاده می‌کنند. وزن نمایش داده شده توسط همین دستگاه‌ها به شکل های گوناگون مانند چاپ،

ذخیــــره اطـــلاعــــات و … پردازش می‌شـــود.

کابل لودسل از دو سیم مثبت و منفی تغذیه ورودی (Input Excitation)، دو سیم مثبت و منفی سیگنال خروجی (Output Signal)

و یک سیم اتصال به زمین(Shield) تشکیل شده است که در کل شامل ۵ رشته سیـــم مجزا می‌باشد. گاهی به منظـــور کاهش

خطا در کابل لودسل‌ها از ۷ رشته سیم استفاده می‌شود که شامل ۵ سیم نامبرده و دو سیم دیگر برای تشخیص درستی ارتبـاط

(Sense) است. نوع و رنگ بندی سیم‌های کابل لودسل و نشان دهنده در مشخصات فنی آنها قید شده است. بنابراین به سادگی

می‌توان دو سیم هم نوع را به هم متصل کرد .

پس از اتصال لازم است مطـــــابق با دستورالعمــــل کالیبراسیــــون دستگاه نشـــان‌دهنده، لودسل با نشان‌دهنده کالیبــــره شود.

برای اینـــکه بتوانیــــم از لودسل استفـــاده کنیم باید اطلاعاتی در مورد نصــــب و خواندن دیتای خروجی لودسل‌ها داشته باشیم؛

ابتدا باید تحقیق کنیم که نسبت به نیاز ما و محل نصب آن بهتر است از چه نوع لودسلی استفاده شود و مدل آن را انتخاب نماییم.

همچنین  اگر فقط قصد نمایش وزن را داریم باید از نمایشگرهای لودسـل استفاده کنیم ولی اگر قصد اتصـــال لودسل به سیستــم

کنتــــرلی خودمـــان همـــانند plc را داریم باید به این نکته توجه کنیم که امروزه تقریبا اکثر کمپـــانی‌های سازندهplc دارای کارتها و

ماژول‌هــــای لودســــل هستنــد و با تهیــــه و نصــــب کارت لودســــل می‌توانیــــم عمل کنتــــرلی خودمــــان را انجــــام دهیـــم.

مشخصات محصول
مدل لودسلB8Q
نوع لودسل و مانتینگ و کابللودسل خمشی و برشی
ظرفیت نامی2TON
جنسStainless steel
درجه آب بندیIP67
کلاس دقتC3
حداقل تقسیمات داخلی15000
حداکثر تقسیمات داخلی3000
خطای مجموع≤±0/0230
خطای خزش در 30 دقیقه≤±0/0160
بالانس صفر(F/S%)≤±1/5
اثر دما بر حساسیت≤±0/0110
ولتاژ تحریک V12~5
مقاومت ورودی Ώ1106±5
مقاومت خروجی Ώ1000±3
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک2±0.002MV/V
حداکثر بار مجاز%150
حداکثر بار نهایی/ایمن%300
محدوده دمای مطلوب40+ ~ 10-
محدوده دمای کاری65+ ~ 35-
ابعاد (MM)طول : 168/5 ، عرض : 31/8 ، ارتفاع : 25/4