بستن
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو

بانک خازنیPARS SHREEM

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

خازن سه فاز 2/5کیلووار_440VAC_خشک

خازن سه فاز 2/5کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 5کیلووار_440VAC_خشک

خازن سه فاز 5کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 7/5کیلووار_440VAC_خشک

خازن سه فاز 7/5کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 10کیلووار_440VAC_خشک

خازن سه فاز 10کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 12/5کیلووار_440VAC_خشک

خازن سه فاز 12/5کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 15کیلووار_440VAC_خشک

خازن سه فاز 15کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 20کیلووار_440VAC_خشک

خازن سه فاز 20کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 25کیلووار_440VAC_خشک

خازن سه فاز 25کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 30کیلووار_440VAC_خشک

خازن سه فاز 30کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 40کیلووار_440VAC_خشک

خازن سه فاز 40کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 50کیلووار_440VAC_خشک

خازن سه فاز 50کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 2/5کیلووار_440VAC_روغنی

خازن سه فاز 2/5کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 5کیلووار_440VAC_روغنی

خازن سه فاز 5کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 7/5 کیلووار_440VAC_روغنی

خازن سه فاز 7/5کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 10 کیلووار_440VAC_روغنی

خازن سه فاز 10کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 12/5 کیلووار_440VAC_روغنی

خازن سه فاز 12/5 کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 15 کیلووار_440VAC_روغنی

خازن سه فاز 15 کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 20 کیلووار_440VAC_روغنی

خازن سه فاز 20 کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 25 کیلووار_440VAC_روغنی

خازن سه فاز 25 کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 30 کیلووار_440VAC_روغنی

خازن سه فاز 30 کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 40 کیلووار_440VAC_روغنی

خازن سه فاز 40 کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 50 کیلووار_440VAC_روغنی

خازن سه فاز 50 کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 2/5 کیلووار_440VAC_گازی

خازن سه فاز 2/5 کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 5 کیلووار_440VAC_گازی

خازن سه فاز 5 کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 7/5 کیلووار_440VAC_گازی

خازن سه فاز 7/5 کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 10 کیلووار_440VAC_گازی

خازن سه فاز 10 کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 12/5 کیلووار_440VAC_گازی

خازن سه فاز 12/5 کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 15 کیلووار_440VAC_گازی

خازن سه فاز 15 کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 20 کیلووار_440VAC_گازی

خازن سه فاز 20 کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت

خازن سه فاز 25 کیلووار_440VAC_گازی

خازن سه فاز 25 کیلووار , SHREEM , خازن فشار ضعیف , محصول کشور هند و تحت لیسانس آلمان
تماس برای قیمت