بستن
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو

اینورتر 18KW اچ پی مونت HD30-4T015G/018P

تولید کننده: اینورترHpmont
14,762,000 تومان
18KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 18 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 210×299×200
+ -
banner

مزایای استفاده از اینورتر چیست ؟

امکــــان کنتـــرل از راه دور

برنــــامـه ریــزی کـــردن حرکـــت

داشتن حفاظت در برابر اضافه بار

کاهش انرژی مصرفی و لذا کاهش هزینه برق

ایجــاد ســرعت بیشتر از ســرعت نامی موتور

کاهش جریان راه اندازی و در نتیجه طولانی شدن عمر موتور

امکان تغیـیـر سرعـت موتور ، امکان تغییر جهت حرکـت موتور

امکــان کار موتــور در شرایطی که ولتـــاژ ورودی متغیر است .

ویژگی های اینورتر HD30

دارای سیستم ترمز DC

قــابلیـــت 15 ســـرعت

دارای کانتــــر داخــــلی

دارای مـــد کنترل خطی ولتـــاژ

دارای سیستـــم PID داخـــلی

دارای پارامترهای حفاظتی بالا

دو خروجی آنالوگ به صورت ولتاژی ، جریانی

دارای فرکــــانس خروجــــی 400HZ تا 4KHZ

درایـــــو HD30 با قابلیــــت های بــالا و فانکشــــن های حرفـه ای

فرکانس V/F Control و مدکنتـرل پردازی حلقـه باز Vector Control

نمایشگر LED جداشدنی و نمایشگر LCD جانبی به صورت آپشنال

توانایی برنامه ریزی ورودی تا 53 و خروجی تا 38 فانکشـن متفـاوت

قابلیت سیستــــم کنترل منطقــــی برنـــامه سـاده (Simple PLC)

یونیـت چاپگر ترمز داخلـــی تا رنج 55KW و یونیــــت Regenerative

تــــوانــــایــی ارائــــه گشتــاور لحظــــــه استــــارت تـــــا حداکثـــر

180% گـــشـــــــتـــــاور نــــــــامــــــــی در فــــرکــــــانــــــس 0.5HZ

دارای 2 ورودی آنــالـــــوگ بــه صــورت ولتــاژی (20-0) میـلی آمپـر

و قــــــابــــل افــــزایــــش تـــا 4 ورودی با کــــــارت تـــوســــعـــه EIO

6 ورودی دیجیتال با قابلیـــت استفاده از یک ورودی فرکانــس بـــالا

تـــا فرکـــــانــــس 50KHZ و قابل افزایــــش تا 9 ورودی بـــا کـارت EIO

تعداد ورودی خروجی های HD30

6 عدد ورودی دیــجــــیتــــال

1 عدد خروجـــــی رلــــه ای

2 عدد خروجی ترانزیستوری

2 عدد ورودی آنــــــالــــــوگ

2 عدد خروجـــــــی آنالـــوگ

کاربرد اینورتر HD30

چرثقیـــــل

تولید کاغذ

نساجـــی

دســتـــــــگـــاه CNC

چاپ و بستـــه بندی

صنعت کشش مفتول

کاربرد انواع اینورترها

در اینجا به برخی از کاربردهای اینورتر اشاره میکنیم :

اینورتـــرها می توانند توان AC فرکــــانس پــایین را به به فرکــــانس بالا تبدیــــل کننـد که در گرمایـــش القــــایی مورد استفــــاده قـــرار می گیـــرد .

اینورتــر (حلقه بسته) با استفـــاده از واحد کنتـــرل ولتاژ خروجی متغیـــیر تولیـــد می کند . سرعت اینورتـــر با منبـــع ولتاژ متغییر کنتـــرل می شود .

وقتی شبکه اصلی در دسترس نباشد ، از منبع تغذیه بدون وقفه یا UPS استفاده می شود . اینورتر و باطری بخش های مهم یک یوپی اس هستند .

از اینورتـــر قدرت در خطوط انتقال HVDC استفاده استفاده می شـــود . این اینورترها همچنین در اتصال دو سیستم AC آسنــکرون به کــار می روند .

توان خروجی پنـــل خورشیـــدی DC است . در این کاربـــردها از یک اینورتــــر خورشیـــدی برای تبدیــــل توان DC به تــوان AC استفــــاده می شود .

اینورتر چگونه مصرف برق را کاهش می دهد ؟

اینورتــر به صـورت هوشمنـد میزان بار وارده به موتـور را تششخیص داده و متنـاسب با همان بار ، به موتور جریان می دهد و این جریان در بسیـاری از

مواقع از جزیان نامی موتور کمتر است .

اینورتـــرهای چینی دارای انواع مختــلفی هستنــــد که هر کـــدام از آن ها متنـــاسب با کاربـــری خـــاص طراحـــی و تولیـــد می شونـــد . ماننـــد :

اینـــــورتـــــر یونیـــــــک (UNIQ)

اینـــــــورتـــــر اینــــــوت (INVT)

اینــــــورتــــر تـــکـــــــو (TECO)

اینــــورتــــر کینــــکـــو (KINCO)

اینورتــر کـــمــــارک (CUMARK)

اینورتر مس پاور (MASPOWER)

ایــــنـــــورتـــر چینــت (CHINT)

نگاه کلی به اجزای داخلی ساختمان داخلی درایوهای AC

همه درایوها دارای سه بخش اصلی هستند :

1.کنــتـــــــرل

2.منبع تغذیه

3.مدار اصلی

بخش کنترل CONTROL UNIT

کــــی پـــد

ترمینال برد

برد کنتــرل

کی پد KEY PAD

یکی از مهم تریـــن عناوین بخــش کنتـــرل ، کی پد است . کی پد یکی از اجزای اینورتر است . اکثر درایــوها دارای کی پد دیجیتــــالی هستنـــد .

کی پدها به دو نوع تقسیم می شوند :

با صفحــــه نمـــایـــش LCD

با صفحه نمایش 7Segment

کاربردهـای کی پد دیجیتـــال :

1. تنظیم کلیه پارامترها (Parameter setting)

2. انجام تست دستی (Manual Test)

3. انــــجــــــام تــــنظیــمـات محــــلی

4. انـــــجـــــــــام عــــملیـــــــات JOG

5. کــم و زیـــــاد کـــــردن سرعــــــت

ترمینال برد I/O Board

ترمینال برد دومین مورد از اجــــزای اینورتـــــر در بخش کنترل است که توســــط آن می تــــوان برخی اعمــــال کنتـــرلی را برای درایــو انجام داد .

ایــــن اعمــــال عبـــــــارتنـــــــد از :

1. کـــــم و زیــــــاد کردن دور درایــو

2.استارت و استپ نمودن از راه دور

3.فرمـــــان دهـــــی بــــه درایــــــو

4. اضـــــافه نمـــودن ولوم خارجـی

5.اتصــــال سنســــور بــــه درایــــو

6.فرمــان قطــــع و وصــــل به درایو

ترمینال های پیچی که بر روی ترمینال برد قرار دارند عبارتند از :

1.ورودی دیجیتـــال

2.ورودی آنـــالــوگ

3.خروجی دیجیتال

4. خروجی آنـالوگ

5. خروجی شبـکه

برد پاور CONTROL BOARD

وظایف برد پاور به سه بخش تقسیم می شود :

 جــــدا نمـــــودن نـــــواحـــی ولتـــــاژ بـــــالا از نــــواحــی ولتــــاژ پــــایـــیــــن

 تشخیــــص کیفیــــت سیگنـــــال هـــای ورودی و کنتــــــرل نواحـــی بحرانی

 دریافت سیگنال ها از ورودی و تبدیل آن و ارسال سیگنال مناسب به خروجی

برد کنترل CONTROL BOARD

برد کنترل یکی از مهمتـــرین قســـمت های درایو است . برد کنتـــرل محــل پردازش سیگنال های ورودی به درایو است . به عبــارت دیگر برد

کنترل ، مغز سیستم است که وظیفه فرماندهی و هماهنگی میان اجزای اینورتر را به عهده دارد .

Description

مزایای استفاده از اینورتر چیست ؟

امکــــان کنتـــرل از راه دور

برنــــامـه ریــزی کـــردن حرکـــت

داشتن حفاظت در برابر اضافه بار

کاهش انرژی مصرفی و لذا کاهش هزینه برق

ایجــاد ســرعت بیشتر از ســرعت نامی موتور

کاهش جریان راه اندازی و در نتیجه طولانی شدن عمر موتور

امکان تغیـیـر سرعـت موتور ، امکان تغییر جهت حرکـت موتور

امکــان کار موتــور در شرایطی که ولتـــاژ ورودی متغیر است .

ویژگی های اینورتر HD30

دارای سیستم ترمز DC

قــابلیـــت 15 ســـرعت

دارای کانتــــر داخــــلی

دارای مـــد کنترل خطی ولتـــاژ

دارای سیستـــم PID داخـــلی

دارای پارامترهای حفاظتی بالا

دو خروجی آنالوگ به صورت ولتاژی ، جریانی

دارای فرکــــانس خروجــــی 400HZ تا 4KHZ

درایـــــو HD30 با قابلیــــت های بــالا و فانکشــــن های حرفـه ای

فرکانس V/F Control و مدکنتـرل پردازی حلقـه باز Vector Control

نمایشگر LED جداشدنی و نمایشگر LCD جانبی به صورت آپشنال

توانایی برنامه ریزی ورودی تا 53 و خروجی تا 38 فانکشـن متفـاوت

قابلیت سیستــــم کنترل منطقــــی برنـــامه سـاده (Simple PLC)

یونیـت چاپگر ترمز داخلـــی تا رنج 55KW و یونیــــت Regenerative

تــــوانــــایــی ارائــــه گشتــاور لحظــــــه استــــارت تـــــا حداکثـــر

180% گـــشـــــــتـــــاور نــــــــامــــــــی در فــــرکــــــانــــــس 0.5HZ

دارای 2 ورودی آنــالـــــوگ بــه صــورت ولتــاژی (20-0) میـلی آمپـر

و قــــــابــــل افــــزایــــش تـــا 4 ورودی با کــــــارت تـــوســــعـــه EIO

6 ورودی دیجیتال با قابلیـــت استفاده از یک ورودی فرکانــس بـــالا

تـــا فرکـــــانــــس 50KHZ و قابل افزایــــش تا 9 ورودی بـــا کـارت EIO

تعداد ورودی خروجی های HD30

6 عدد ورودی دیــجــــیتــــال

1 عدد خروجـــــی رلــــه ای

2 عدد خروجی ترانزیستوری

2 عدد ورودی آنــــــالــــــوگ

2 عدد خروجـــــــی آنالـــوگ

کاربرد اینورتر HD30

چرثقیـــــل

تولید کاغذ

نساجـــی

دســتـــــــگـــاه CNC

چاپ و بستـــه بندی

صنعت کشش مفتول

کاربرد انواع اینورترها

در اینجا به برخی از کاربردهای اینورتر اشاره میکنیم :

اینورتـــرها می توانند توان AC فرکــــانس پــایین را به به فرکــــانس بالا تبدیــــل کننـد که در گرمایـــش القــــایی مورد استفــــاده قـــرار می گیـــرد .

اینورتــر (حلقه بسته) با استفـــاده از واحد کنتـــرل ولتاژ خروجی متغیـــیر تولیـــد می کند . سرعت اینورتـــر با منبـــع ولتاژ متغییر کنتـــرل می شود .

وقتی شبکه اصلی در دسترس نباشد ، از منبع تغذیه بدون وقفه یا UPS استفاده می شود . اینورتر و باطری بخش های مهم یک یوپی اس هستند .

از اینورتـــر قدرت در خطوط انتقال HVDC استفاده استفاده می شـــود . این اینورترها همچنین در اتصال دو سیستم AC آسنــکرون به کــار می روند .

توان خروجی پنـــل خورشیـــدی DC است . در این کاربـــردها از یک اینورتــــر خورشیـــدی برای تبدیــــل توان DC به تــوان AC استفــــاده می شود .

اینورتر چگونه مصرف برق را کاهش می دهد ؟

اینورتــر به صـورت هوشمنـد میزان بار وارده به موتـور را تششخیص داده و متنـاسب با همان بار ، به موتور جریان می دهد و این جریان در بسیـاری از

مواقع از جزیان نامی موتور کمتر است .

اینورتـــرهای چینی دارای انواع مختــلفی هستنــــد که هر کـــدام از آن ها متنـــاسب با کاربـــری خـــاص طراحـــی و تولیـــد می شونـــد . ماننـــد :

اینـــــورتـــــر یونیـــــــک (UNIQ)

اینـــــــورتـــــر اینــــــوت (INVT)

اینــــــورتــــر تـــکـــــــو (TECO)

اینــــورتــــر کینــــکـــو (KINCO)

اینورتــر کـــمــــارک (CUMARK)

اینورتر مس پاور (MASPOWER)

ایــــنـــــورتـــر چینــت (CHINT)

نگاه کلی به اجزای داخلی ساختمان داخلی درایوهای AC

همه درایوها دارای سه بخش اصلی هستند :

1.کنــتـــــــرل

2.منبع تغذیه

3.مدار اصلی

بخش کنترل CONTROL UNIT

کــــی پـــد

ترمینال برد

برد کنتــرل

کی پد KEY PAD

یکی از مهم تریـــن عناوین بخــش کنتـــرل ، کی پد است . کی پد یکی از اجزای اینورتر است . اکثر درایــوها دارای کی پد دیجیتــــالی هستنـــد .

کی پدها به دو نوع تقسیم می شوند :

با صفحــــه نمـــایـــش LCD

با صفحه نمایش 7Segment

کاربردهـای کی پد دیجیتـــال :

1. تنظیم کلیه پارامترها (Parameter setting)

2. انجام تست دستی (Manual Test)

3. انــــجــــــام تــــنظیــمـات محــــلی

4. انـــــجـــــــــام عــــملیـــــــات JOG

5. کــم و زیـــــاد کـــــردن سرعــــــت

ترمینال برد I/O Board

ترمینال برد دومین مورد از اجــــزای اینورتـــــر در بخش کنترل است که توســــط آن می تــــوان برخی اعمــــال کنتـــرلی را برای درایــو انجام داد .

ایــــن اعمــــال عبـــــــارتنـــــــد از :

1. کـــــم و زیــــــاد کردن دور درایــو

2.استارت و استپ نمودن از راه دور

3.فرمـــــان دهـــــی بــــه درایــــــو

4. اضـــــافه نمـــودن ولوم خارجـی

5.اتصــــال سنســــور بــــه درایــــو

6.فرمــان قطــــع و وصــــل به درایو

ترمینال های پیچی که بر روی ترمینال برد قرار دارند عبارتند از :

1.ورودی دیجیتـــال

2.ورودی آنـــالــوگ

3.خروجی دیجیتال

4. خروجی آنـالوگ

5. خروجی شبـکه

برد پاور CONTROL BOARD

وظایف برد پاور به سه بخش تقسیم می شود :

 جــــدا نمـــــودن نـــــواحـــی ولتـــــاژ بـــــالا از نــــواحــی ولتــــاژ پــــایـــیــــن

 تشخیــــص کیفیــــت سیگنـــــال هـــای ورودی و کنتــــــرل نواحـــی بحرانی

 دریافت سیگنال ها از ورودی و تبدیل آن و ارسال سیگنال مناسب به خروجی

برد کنترل CONTROL BOARD

برد کنترل یکی از مهمتـــرین قســـمت های درایو است . برد کنتـــرل محــل پردازش سیگنال های ورودی به درایو است . به عبــارت دیگر برد

کنترل ، مغز سیستم است که وظیفه فرماندهی و هماهنگی میان اجزای اینورتر را به عهده دارد .

مشخصات محصول
ولتاژ ورودی VAC380-460 سه فاز
ولتاژ خروجی VACسه فاز 380
جریان ورودی A39
جریان خروجی A37
فرکانس ورودی HZ50-60
فرکانس خروجی HZ0-400
مد کنترلیV/F , SVC
تعداد ورودی/خروجی آنالوگ2input/2output
تعداد ورودی/خروجی دیجیتال6input
رله خروجی1 عدد 2 کنتاکت (250VAC/3A-30DC/1A)
منبع تغذیه خارجی10V+ با حداکثر 100mA
توان نامی24KVA / 18.5KW
درصد تحمل اضافه ولتاژ%180 جریان نامی تا 10 ثانیه و 150% جریان نامی تا 2 دقیقه
دقت تنظیم سرعت HZآنالوگ : 0.1HZ / دیجیتال : 0.1HZ
فیلترهادارای فیلتر EMI داخلی
پشتیبانی شبکهModbus RTU , Profibus , Devicenet , Can
ابعاد222×353×235 mm
وزن Weight8.2KG
دما ، رطوبت ، ارتفاع40+~10- / کمتر از 95% رطوبت / کمتر از 1000 متر
سایر ویژگی هاکارایی بالا در مد کنترل برداری SVC / تحمل 150% اضافه بار در 110 ثانیه / صفحه کلید جداشونده / دقت تنظیم سرعت دیجیتال 0.01HZ / دقت تنظیم سرعت آنالوگ / قابلیت Speed Tracking / قابلیت تبدیل به مدل HD30-TC (اضافه شدن کارت TC و پارامترهای کنترلی مخصوص تاور کرین) / Braking unit داخلی / قابلیت تبدیل به مدل HD30-H1 (افزایش فرکانس خروجی تا 4000HZ) / پشتیبانی از شبکه های Modbus RTU , RS485 داخلی و Profibus ,Divicenet , Can بصورت اختیاری / Brake Chopper داخلی تا رنج 22KW